Personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och vilket företag du tillhör. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hjälpa er på bästa sätt i er förfrågan.

Om du har skickat in en förfrågan för att ta del av kampanjen behandlar vi dina personuppgifter i samband med administrationen av dessa. Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa till i samband med frågor som du ställer till oss via vår webbplats. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig information som vi tror kan vara av intresse inom ramen av din yrkesroll samt ha möjlighet till framtida samarbete.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot kan vår möjlighet att ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig påverkas om du inte lämnar dina personuppgifter.

Lagring

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy.
Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra våra ändamål med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera och utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.
Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas som utgångspunkt fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.

Behandling

Dina personuppgifter behandlas endast av oss och skickas inte vidare till tredje part. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Ansvarig

Personuppgiftsansvarig är Major Digitalbyrå, Scheelevägen 15, 223 70 Lund. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@majordigital.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@majordigital.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.